Illumina prezentuje w Europie prze?omowy kompleksowy test profilowania genomowego pod k?tem nowotworów

Pojedynczy test diagnostyczny in vitro zwi?kszaj?cy mo?liwo?ci podejmowania decyzji terapeutycznych zgodnie z wytycznymi klinicznymi, umo?liwiaj?cy jednocze?nie stosowanie precyzyjnego leczenia na wczesnym etapie choroby. SAN DIEGO, 15 marca 2022 r. /PRNewswire/ — Spó?ka Illumina, Inc….

Click here to view original post